თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე

„პერსონალური მონაცემების შესახებ“ № 152 ფედერალური კანონის თანახმად ამით ვადასტურებ ჩემს თანხმობას შპს „მარველ კტ“-ს მიერ ჩემი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე. თანხმობა ეხება გვარს, სახელს, მამის სახელს, ასევე სქესის, დაბადების თარიღის, მოქალაქეობის, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენების ტიპის (სერია, ნომერი, გაცემის თარიღი და ადგილი), მუდმივი და დროებითი რეგისტრაციის, ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის, მუშაობის ადგილის, ტელეფონის, ელექტრონული ფოსტის მისამართის შესახებ მონაცემებს, ელექტრონული მესინჯერების ან სხვა კავშირის საშუალებათა საკონტაქტო ინფორმაციას, აგრეთვე სხვა ნებისმიერ პერსონალურ მონაცემებს, რომელთა დამუშავება ნებადართულია მოქმედი კანონმდებლობთ.

წინამდებარე თანხმობით ასევე უფლებას ვაძლევ შპს „მარველ კტ“-ს ჩემი პერსონალური მონაცემების შეგროვებაზე, ჩაწერაზე, სისტემატიზაციაზე, დაგროვებაზე, შენახვაზე, დაზუსტებაზე (განახლებაზე, შეცვლაზე), გაუპიროვნებაზე, დაბლოკვაზე, წაშლაზე, განადგურებაზე, მათი მესამე პირებზე დასამუშავებლად გადაცემაზე, მათ შორის ტრანსსასაზღვრო გადაცემაზე, შპს „მარველ კტ“-ის შეხედულებისამებრ, აგრეთვე რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონით გათვალისწინებული სხვა ნებისმიერი ქმედებების განხორციელებაზე.

მე თანახმა ვარ, რომ ჩემი პერსონალური მონაცემები გამოყენებულ იქნეს ბაზარზე სამსახურის, სამოშაოების, საქონლის, მომსახურების წინ წაწევის მიზნით ჩემთან კავშირის საშუალებებით პირდაპირი კონტაქტის დამყარების გზით, კომერციული ან სხვა წინადადებების ჩემზე მიწოდების, ხელშეკრულებების დადებისა და შესრულების, მარკეტინგულ ღონისძიებებში მონაწილეობის, სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვების გზით.

ამ თანხმობის მოქმედების ვადა განუსაზღვრელია. თანხმობის უკან გამოთხოვა შესაძლებელია ნებისმიერ დროს წერილობითი განცხადების საფუძველზე.

წინამდებარე თანხმობა გაცემულია ჩემ მიერ თავისუფლად, ჩემი ნება-სურვილით და ემსახურება ჩემს ინტერესეს, ის არის კონკრეტული, ინფორმირებადი და ჩემ მიერ გაცნობიერებული.

შპს „მარველ კტ“-ის პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებისა და დაცვის საკითხებთან მიმართებაში კომერციული საქმიანობის განხორციელებისას.